Pogoji uporabe spletne strani in GDPR

 

Pravice prosilca po Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).


Na področju obdelave zasebnih podatkov ima prosilec pravico pridobiti pojasnila v povezavi z:

* izvorom podatkov;
* namenom obdelave podatkov;
* potekom obdelave;
* osnovnimi podatki lastnika podatkov in vseh odgovornih oseb;
* osebami, ki se jim tovrstni podatki lahko posredujejo.

Poleg tega ima prosilec pravico pridobiti:

* vse posodobitve, popravke ali dopolnitve pridobljenih podatkov;
* podatke o razveljavitvi, anonimnih spreminjanju oblike posameznih enot ali celote podatkov, ki so bili obdelani v nasprotju z omenjeno odločbo, vključno s podatki, ki jih ni potrebno hraniti za namene in cilje, za katere so bili pridobljeni ali obdelani;
* potrdilo, da so bile vse osebe, ki so jim bili tovrstni podatki posredovani, seznanjene s postopki, omenjenimi v zgornjih točkah, razen če tovrstno obveščanje ni bilo mogoče ali če zahteva uporabo sredstev, ki se ne skladajo s podeljenimi pravicami.

Prosilec ima tudi pravico, da:

* zaradi legitimnih razlogov v celoti ali delno nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki ga zadevajo, čeprav so potrebni za namene zbiranja podatkov;
* v celoti ali delno nasprotuje obdelavi zasebnih podatkov, ki ga zadevajo in ki se uporabljajo za pripravo in posredovanje reklamnega materiala.

Obveščamo Vas, da se, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), podatki, ki ste nam jih posredovali ali podatki, ki so bili med izvajanjem naše dejavnosti kakor koli drugače pridobljeni, lahko uporabijo v postopku obdelave podatkov, ki poteka v skladu s prej omenjenimi določili in dolžnostmi varovanja osebnih podatkov, ki jim je podjetje Mokis Lab zavezano. Obdelava osebnih podatkov vključuje zbiranje, vpisovanje, organizacijo, shranjevanje, obravnavo, spreminjanje, izbiranje, povzemanje, primerjavo, uporabo, medsebojno povezovanje, vrednotenje, sporočanje, posredovanje, razveljavitev in distribucijo ter kombinacijo dveh ali več zgoraj omenjenih postopkov.

Razlaga Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Vas obveščamo, da so podatki, ki ste nam jih posredovali ali pa tisti, ki smo jih na katerikoli način pridobili znotraj naše dejavnosti, predmet obdelave v skladu z zgoraj navedenimi določili in dolžnostmi ohranjanja diskretnosti, po katerih poteka dejavnost podjetja Studio Mokis d.o.o.

Obdelava osebnih podatkov vključuje zbiranje, vpisovanje, organizacijo, shranjevanje, obravnavo, spreminjanje, izbiranje, povzemanje, primerjavo, uporabo, medsebojno povezovanje, vrednotenje, sporočanje, posredovanje, razveljavitev in distribucijo ter kombinacijo dveh ali več zgoraj omenjenih postopkov.

Nosilec obdelave podatkov je podjetje Studio Mokis d.o.o., ki ima sedež v Izoli, na naslovu Pod vinogradi 2, 6310 Izola.

Podatki bodo obdelani za potrebe ustanov in organizacij, ki so povezane ali so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti našega podjetja, podrobneje za:

1. Izvajanje določene storitve ali za izvajanje enega ali več postopkov, ki so bili določeni v pogodbi; v ta namen lahko Studio Mokis d.o.o. posreduje podatke katerikoli družbi, s katero bi lahko sodelovala pri izvajanju zgoraj omenjenih ciljev;
2. izvajanje zakonskih obveznosti;
3. operativne ali upravne potrebe znotraj podjetja Studio Mokis d.o.o., ki zadevajo izvajanje določene storitve in se nanašajo predvsem, vendar ne izključno, na računovodsko revizijo v podjetju Mokis Lab z VAŠIM predhodnim SOGLASJEM;
4. posredovanje komercialnih podatkov, v zvezi z novimi ponudbami izdelkov in storitev podjetja Mokis Lab in/ali družb, s katerimi je podjetje Studio Mokis d.o.o. sklenila trgovski sporazum, ter za preverjanje stopnje zadovoljstva naših NAROČNIKOV z izdelki in storitvami in nenazadnje za zavarovanje posojil tudi do tretjih oseb, kot so na primer družbe za posredovanje.

Pridobitev soglasja za obdelavo podatkov je nujno potrebna za namene, ki so navedeni v zgornjih točkah 1, 2, 3. Morebitno nasprotovanje omenjeni obdelavi podatkov lahko onemogoči sklepanje ali izvajanje pogodbenih odnosov ali morebitno izvajanje zakonskih obveznosti.

Pridobitev soglasja ni obvezna le pri zadnji točki.

Obdelava podatkov se izvaja s pomočjo primernih sredstev, ki zagotavljajo diskretnost in varovanje podatkov; izvaja se lahko s strojno in programsko opremo, ki omogoča zapisovanje, upravljanje in prenos tovrstnih podatkov. Vsi podatki so shranjeni za obdobje, ki ga predpisujejo zakoni. Podatke, ki ste nam jih posredovali ali ki smo jih pridobili v okviru naših dejavnosti, lahko obdelujejo tudi osebe, ki so v skladu z zakonskimi predpisi ali v skladu s sekundarno zakonodajo oziroma zakonodajo Evropske Unije pridobile dovoljenje za dostop do Vaših osebnih podatkov.

Obenem Vas obveščamo, da lahko uveljavljate pravice, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Kot omenjeno v Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), nismo določili posameznika odgovornega za varstvo podatkov.

Opozarjamo, da smo v zvezi z varstvom podatkov sprejeli vse možne rešitve, ki so podrobneje opisane v Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 

 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

zbirko osebnih podatkov (vodenje evidence klientov)

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Studio Mokis d.o.o., Pod vinogradi 2, 6310 Izola, 00386 40 877 955, info@mokis.si

 

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: 00386 40 877 955, info@mokis.si 

 

 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence klientov  

 

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: hramba do preklica privolitve

 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

 

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]: /

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: /

 

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: /

 

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno preklice v celoti ali delno. Preklic je lahko trajen ali zacasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo po elektronski posti: info@mokis.si

 

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 • Informacije o tem:
  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne

 

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: /


[1] Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

[2] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

 

Izola, 4.5.2023